Regulamin konkursu „Relax time”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Balto S.C. Jarosław Sitnicki, Joanna Pisarczyk z siedzibą w Pustelniku (05-304), ul. Kopernika 16 o numerze identyfikacyjnym REGON 142578364, NIP: 8222321743 (dalej również: „Organizator”).
1.2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Relax time” (dalej również: „Konkurs”).
1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”).
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz (dalej również: „Uczestnik”).
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
1.7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

 2. Założenia konkursu

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na fan page’u firmy Balto S.C.:  www.facebook.com/baltogryzaki
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 18.09.2021 r. do 21.09.2021 r.
 

3. Zasady prowadzenia konkursu i przyznawania nagród

3.1. Konkurs polega na umieszczeniu pod postem ogłaszającym konkurs komentarza ze zdjęciem przedstawiającym psy podczas relaksu oraz wpisaniu nazwy schroniska lub fundacji, z którą Uczestnik chciałby podzielić się nagrodą.
3.2. Nagroda zostanie przyznana autorowi zdjęcia , które zdobędzie najwięcej reakcji. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru miejsca II i III według swojej opinii.
3.3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na fan page’u firmy Balto: www.facebook.com/baltogryzaki w dniu 23.09.2021 r. Dodatkowo zwycięzca zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach Konkursu za pośrednictwem facebooka. Przyznana nagroda w postaci paczki gryzaków o  wartości 150 zł dla Uczestnika oraz nagroda dla w postaci paczki o wartości 150 zł dla wybranego przesz Uczestnika schroniska lub fundacji zostanie wysłana na adres podany w korespondencji prywatnej do 30.09.2021 r.
3.4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem opublikowanego w komentarzu zdjęcia i ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za opublikowanie wizerunku znajdujących się na zdjęciu osób. W zamian za możliwość uczestnictwa w Konkursie Uczestnik udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji Organizatorowi uprawniającej ten podmiot do korzystania ze zdjęcia na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 wskazanej wyżej ustawy, w szczególności do korzystania w zakresie wymaganym przez Balto S.C. Jarosław Sitnicki, Michał Pisarczyk dla celów marketingowych, handlowych i reklamowych.
3.5. Zabrania się w ramach Konkursu zgłoszenia propozycji, które mogą stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite lub wulgarne. Takie komentarze będą mogły zostać usunięte przez Organizatora.

 4. Nagroda
4.1. Nagrodą w Konkursie jest paczka z gryzakami Balto o wartości 150 zł. Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięzca otrzyma paczkę o wartości 150 zł i drugą taką samą otrzyma wybrane przez niego schronisko, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca Uczestnicy otrzymają paczkę o wartości 50 zł i kupon rabatowy na kolejne zakupy. Zawartość paczek zostanie uzgodniona ze zwycięzcami w prywatnej wiadomości.

 5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”. Reklamacje dotyczące Konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Uczestników do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5.4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
6.2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.balto.pl Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie  www.facebook.com  lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
6.3. Konkurs nie jest sponsorowany ani współorganizowany przez podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego udział ogranicza się do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.
6.4. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach związanych z Konkursem i innych celach dozwolonych ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik niniejszym potwierdza, że podał swoje dane osobowe dobrowolnie. Organizator Konkursu jako administrator danych osobowych jednocześnie informuje, że Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.